โครงการต่างๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

    

หลักการและเหตุผล 

    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย ซึ่งนับวันจะเร่ิมเหลือน้อยลงทุกขณะ และทรงย้ำเตือนสติให้คนไทยเกิดความตระหนักถึงคุณอนันท์ของป่าที่สามารถอำนวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นานัปการ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดินไว้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรวมพลังมวลชนปลูกต้นไม้ดอกผล เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของป่าที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์และการดำรงชีพของมนุษย์

4. เพื่อเพิ่มปริมมาณดอกไม้ผลบริเวณผืนป่าต้นน้ำ ที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน 

5. เพื่อเสริมสร้างพันธภาพที่ดีต่อกันของมวลสมาชิกองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้องถิ่น