โครงการต่างๆ

โครงการกอล์ฟการกุศล

การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1  เพื่อจัดหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆของสมาคมชาวเหนือ กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรมต่างๆของสมาคมชาวเหนือ
3. เพื่อจัดหารายได้สงเคราะห์ พี่น้องชาวเหนือที่มีฐานะยากไร้ 
4. เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการของสมาชิก ครอบครัว และนักกอล์ฟทั่วไป 
 

มอบรางวัล