โครงการต่างๆ

โครงการพ่อแม่อุปภัมป์

เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ที่วัดจอเจริญสุขุมวาท จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ หมู่ ๔ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เป็นโรงเรียนสอนเด็กกำพร้าที่ พระครูสุธรวรการ เจ้าอาวาสวัดจอเจริญสุขุมวาท นำมารับเลี้ยงเนื่องจากผู้ปกครองที่ติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์และที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับการไร้ผู้อุปการะดูแล และทอดทิ้งให้อยู่ลำพัง ถ้าปล่อยไปก็จะเติบโตเป็นปัญหาสังคมและมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอีก ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในความดูแล 112 คน

สมาคมชาวเหนือ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ภาคเอกชน ร่วมดำเนินโครงการ พ่อ-แม่อุปถัมภ์ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและอุปถัมภ์เด็กกำพร้าเหล่านั้น ให้มีโอกาส มีชีวิตได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆและช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ อุปกรณ์พื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็น เช่น ที่นอน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำบ้าน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นำร่อง ในการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภาคเหนือโดยสร้างปัญญาปฏิบัติ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม