โครงการต่างๆ

โครงการคืนถิ่นเมืองเหนือ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ไปแจกจ่ายในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ที่ประสบภัยทางธรรมชาติพื้นที่ภาคเหนือ

2. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติในเบื้องต้น

3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนชาวเหนือที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 

 

พื้นที่ที่ทำกิจกรรม 

18 จังหวัดภาคเหนือ