โครงการต่างๆ

นโยบายของสมาคมชาวเหนือ 

 


3.1  นโนยบายเสริมสร้างและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

        สมาคมชาวเหนือดำเนินงานให้สอคล้องกับแผนงานหลักของภาครัฐในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตภาคเหนือในระยะสั้นและระยะยาว เร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดกและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายสินค้าสำหรับท่องเที่ยว โดยส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง และสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งระดับภายในและต่างประเทศ  เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังโครงการท่่ำได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น 

 

          1.) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อชุมชน 

                 เมื่อวันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพและศูนย์ส่งเสริมการส่งออก ภาคเอกชน สุริวงศ์พลาซ่า

                 ( Chiang Mai Export Center) จังหวัดเชียงใหม่ 

           2.) โครงการ World Class Thaialnd Brand และ มินิคอนเสิร์ตการกุศล  Lanna Comtemporary

                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2545 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ   อิมแพ็ค   เมืองทอง ธานี 

 

3.2  นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

                 สมาคมชาวเหนือจะเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งรายได้ของประชาชน  ร่วมถึงศาสนาศึกษาและศาสนทายาทเพื่อเผยแพร่ศาสนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาศาสนสถานสให้ร่มเย็น สงบสุข เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม ร่วมประกอบพธีกรรมทางศาสนามากขึ้่น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวและเอื้อเพื้อให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อความสมานฉันท์ เพื่อสันติธรรมในสังคม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีบทบาท กิจกรรมด้านศิลปวัธมนธรรมร่วมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมฃน ศึกษาเรื่องราวของมรดก ศิลปวัฒธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสาน ศิลปวัฒธรรมไทย  สนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิดชู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสมศักดิ์ศรี และสร้างสรรค์ โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 

               

                   1.)  โครงการ " มื้่อค่ำ....คนเมือง"  

                                  -     ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2542 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 

                                  -     ครั้งที่ 2 วันที่ 10-12 เมษายน 2543 ณ บริเวณหอนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                  -     ครั้งที่ 3  วันที่ 22 เมษายน 2544 ณ ศูนย์แประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 

                                  -     ครั้งที่ 4 วันที่ 2 กรกฏาคม 2545 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี 

                    2.) โครงการ สงกรานต์สืบตำนานล้านนา 

                                  -      ครั้งที่ 1 วันที่่ 25 เมษายน 2542 ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง 

                                  -      ครั้งที่ 2 วันที่ 10-12 เมษายน 2543 ณ บริเวณหอนทรรศการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                    3.) โครงการทำบุญตานก๋วยสลาก 

                            สมาคมชาวเหนือร่วมกับพุทธบริษัทชาวเหนือและกลุ่มองค์กรชาวเหนืออื่นๆ จัดงาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม

                             มาโดยตลอด ระยะเวลาเกือบ 41 ปี 

                     4.)  โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ 

                                  -      ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2547

                                  -      ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 

                                  -      ครั้งที่ 3 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2547

 

3.3  นโยบายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

            ประชาชนชาวเหนือได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานจากแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดจากพระอัฉริยภาพ และพระปรีชาสมารถในการที่ได้ทรงคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นงานที่ดำเนินการไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากชั้บซ้อนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์โดยส่วนรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพสังคมของชุมชนนั้นๆ โครงการพัฒนาอืนเนื่องมาจากพระราชดำริมีอยู่มากมายหลายประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ ส่วนมากเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านการทำมาหากินของประชากรเป็นหลักโดยยึดถือหลักสำคัญของความเรียบง่าย ทั้งในแนวคิดและด้านเทคนิควิชาการต้่องสมเหตุสมผลทำให้รวดเร็วและสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตลอดจนต้องมุ่งไปสู่วิถึพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว  คือ สารคดีเฉลิมพระเกี่ยรติ 48 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

3.4  นโยบายการบริหารองค์กรสมาชิกชาวเหนือ

            เพื่อความสามัคคีในหมู่ชาวเหนือ โดยยึดหลักที่ว่า สมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางขององค์กรสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวเหนือสามารถพึ่งพาและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยจะให้ความร่วมมือและประสานกับองค์รกสมาชิกทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมเพื่อให้กลุ่มชาวเหนือสามารถนำทรัพยากรและศักยภาพในแต่ละท้องถิ่นขอตนมาเพิ่มพูนรายได้และมีประสิทธิภาพของชาวเหนือให้ปรากฏ 

         กิจกรรมพัฒนาสังคมและสงเคราะห์ 

                 หลักการของกิจกรรมนี้คือ สมาคมชาวเหนือได้ร่วมกับองค์กรสมาชิก 27 องค์กร นำสิ่งของที่ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนจากองค์กรเอกชน มอบให้กับประชาชนที่ยากไร้ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ด้อยโอกาสในภาคเหนือเป็นประจำทุกปี สำหรับเงินบริจาคสมาคมฯได้นำมาเป็นทุนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้ทอผ้าห่มกันหนาว หรือผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชนไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ต่อไป