โครงการต่างๆ

สมาคมชาวเหนือ เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือ

ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

ใช้อักษรย่อว่า “ส.ช.น” และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Northerners Association of Thailand มีอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า N.A.T เป็นวงกลมมีรูปช้างเผือกชูงวงอยู่เชิงดอยสุเทพ มีดาวเหนือสาดแสงอยู่บนท้องผ้าเบื้องบนดอยสุเทพ กับมีอักษรอยู่ริมขอบล่าง “ สมาคมชาวเหนือ” สมาคมชาวเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยมีพระดุลยธารปรีชาไวท์ เป็นนายกสมาคม

นายกสมาคมชาวเหนือ

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีนายกสมาคมฯมาแล้ว 12 ท่าน ดังนี้ ...

1. พระดุลยธารณ์ปรีชาไวท์   (เริ่ม 21 เมษายน พ.ศ. 2479)

2. หลวงวิลาศ วรรณวิท   ( เร่ิม 30 มิถุนาย พ.ศ. 2490)                      

3. พันเอกนายวรการบัญชา  ( เริ่ม พ.ศ. 2493 )

4. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  ( เริ่ม พ.ศ. 2494 ) 

5. จอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัชต์   ( เร่ิม พ.ศ. 2495 )

6. พลตรีจำเนียร พงษ์ไพโรจน์  - 

7. ดร. สะอาด ปิยะวรรณ          -

8. คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร   -

9. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  ( เริ่ม ปี พ.ศ. 2541-2549 )

10. พล.ต.ต. สุรสิทธิ์ สังขพงศ์  ( เริ่ม ปี พ.ศ. 2550-2553 )

11.  นายสวัสดิ์ โสภะ  ( เริ่ม  ปี พ.ศ. 2554-2557 )

12. นางเยาวเรศ ชินวัตร  ( เริ่ม ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน )