โครงการต่างๆ

 

สมาคมชาวเหนือ ภายใต้การนำของ นางเยาวเรศ ชินวัตร ได้มองเห็นว่าภาคเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมมาแต่โบราณกาล ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมชาวหนือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะต้องอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

 

ในขณะที่สังคมโลกาวิวัฒน์ในปัจจุบันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีการแข่งขัน แต่คุณค่ะทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาพื้นบ้านกลับไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาวเหนือให้ดำรงสืบต่อไป สมาคมชาวเหนือในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยภาคเหนือ จึงถือเป็นหน้าที่ที่จะประสานงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้านอันดีงามสืบต่อไป